POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

WWW.IGIBU.PL

logo.jpg

„Bezpieczny Sklep”

Certyfikat wydany przez serwis legalniewsieci.pl

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu www.igibu.pl jest
Sebastian Kapusta wykonujący działalność gospodarczą pod firmą KAPUSTA SEBASTIAN RIO
GRAPPLING wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce
wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Dąbrowskiego 42/93, 41-300 Dąbrowa
Górnicza, NIP: 6292266072, REGON: 241687480, adres poczty elektronicznej (e-mail):
kontakt@igibu.pl, zwany dalej "Administratorem" i będący jednocześnie Usługodawcą.
2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z
dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane
dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
3.1. przetwarzane zgodnie z prawem,
3.2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu
przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
3.3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz
przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż
jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
4. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej litery należy
rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu www.igibu.pl.

§ 2

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do celów:
1.1 księgowych,
1.2 marketingowych (Newsletter),
1.3 kontaktowania się z Klientem,
1.4 innych czynności związanych z wykonywaniem Umowy Sprzedaży.
2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
2.1. Imię i nazwisko,
2.2. Adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),
2.3. Numer telefonu,
2.4. Adres e-mail.
3. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez
Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
3.1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system
teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.

3.2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez
Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
3.3. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne do świadczenia przez
Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu lub zawarcia Umowy Sprzedaży
Produktu.

§3

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

1. Korzystanie ze Sklepu, zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za
pośrednictwem Sklepu lub zawieranie Umów Sprzedaży Produktów, z czym wiąże się konieczność
podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą,
samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną
przez Usługodawcę lub zawrzeć Umowę Sprzedaży Produktu zgodnie z Regulaminem.
2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. przetwarzanie
danych jest dopuszczalne m.in. gdy:
2.1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej
danych.
2.2. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy
jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której
dane dotyczą.
3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw
dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie miało
związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na
żądanie osoby, której dane dotyczą. Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie usług
drogą elektroniczną dostępnych za pośrednictwem Sklepu przyszły Usługobiorca jest
informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.


§ 4

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści własnych danych osobowych oraz ich poprawiania.
2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych
w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia,
sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich
usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z
naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie
stosownej wiadomości e-mail na adres: kontakt@igibu.pl.


§ 5
PLIKI "COOKIES"

1. Sklep Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień
przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie. W
plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w
szczególności tych wymagających autoryzacji.
3. W ramach Sklepu stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz
„analityczne”.
1.1. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia Sklepu).
1.2. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas
określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.

1.3. „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w
zakresie zawartości Sklepu, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies”
gromadzą informacje o sposobie korzystania ze Sklepu przez Usługobiorcę, typie strony, z
jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy
na stronie Sklepu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy,
lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Sklepu.
2. Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego
komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.Szczegółowe informacje o
możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania
(przeglądarki internetowej).

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych
danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w
szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem
przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz
zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i
modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą
elektroniczną.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio
postanowienia Regulaminu Sklepu www.igibu.pl oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.